zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, prowadzenia danych statystycznych, świadczenia usług multimedialnych oraz wsparcia usług społecznościowych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

REGULAMINY

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.ersystems.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma eR sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Borowska 283 B, Wrocław 50-556, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 89 927 419 84, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Facebook

 • Youtube

 • tawk.to

 • MailChimp

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.Regulamin Newslettera

Regulamin świadczenia usługi przesyłania Newslettera, Informacji handlowej oraz Ofert dedykowanych za pomocą poczty elektronicznej.

§1Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 • 1. Usługa "Newsletter" świadczona jest przez eR sp. z o.o. zwanego dalej Wydawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi "Newsletter" należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem poprzez jego akceptację.

 • 2. W ramach usługi "Newsletter" - Wydawca może przesyłać informacje handlowe oraz oferty dedykowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail (informacja w formie listu elektronicznego - e-mail "Newsletter")

 • 3. Ofertą dedykowaną jest oferta adresowana do konkretnej osoby bądź grupy osób.

§2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 1. Dla korzystania z usługi "Newsletter" wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

 • 2. Usługa "Newsletter" jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika serwisu www.ersystems.pl, (zwanego dalej Użytkownikiem) po aktywacji usługi.

 • 3. Usługa Newsletter polega na okresowym informowaniu Użytkownika serwisu przez Wydawcę w drodze poczty elektronicznej o faktach i wydarzeniach mogących mieć związek z działalnością eR Sp. z o.o. bądź branży medycznej.

 • 4. W celu otrzymywania "Newsletter" Użytkownik powinien:

 • a) dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.ersystems.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail);

 • b) aktywować przycisk "Zapisz się do naszego Newslettera";

 • c) wyrazić zgodę na świadczenie usługi "Newsletter";

 • d) posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail);

 • e) aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Wydawcę na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

 • 5. Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na świadczenie usługi "Newsletter", w celu otrzymywania Informacji handlowej i Ofert dedykowanych powinni również wyrazić zgodę na otrzymywanie Informacji handlowej i Ofert dedykowanych. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422. .

 • 6. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 • 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wydawca. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 • 2. Każdy Użytkownik usługi "Newsletter" może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:

 • a) kliknięcie linku obecnego w stopce wiadomości,

 • b) wysłanie drogą elektroniczną rezygnacji na adres: biuro@ersystems.pl.

 • 3. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Użytkownik zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej usługi "Newsletter".

 • 4. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi "Newsletter".

 • 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 • 6. Adres e-mail, podany przez Użytkownika dla celów korzystania z usługi "Newsletter" nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.

 • 7. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Użytkownika z listy Użytkowników bez podania przyczyny.

 • 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do:

 • a) czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu);

 • b) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników;

 • c) zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera na rzecz konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin;

 • d) zmiany treści "Regulaminu Newslettera" bez uprzedniego informowania o tym fakcie Użytkownika. Aktualna treść Regulaminu jest zamieszczona na stronie serwisu www.ersystems.pl.

§4 Postanowienia dodatkowe

 • 1. Wydawca zobowiązuje się świadczyć usługę "Newsletter", a także przesyłać Informację handlową lub Ofertę dedykowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności pozbawionych treści o charakterze bezprawnym.

 • 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015

ER Sp. z o.o.
ul. Borowska 283 B
Wrocław 50-556
NIP 89 927 419 84

All rigts reserved © ER Sp. z o.o. 2015 - 2017